Legutóbb keresett

  Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

  Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

  Jelen általános szerződési feltételek szerinti fogalommeghatározások:

  RS: RS Components Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Varsó, Lengyelország

  RS weboldal: https://hu.rs-online.com/web/

  1. Általános megállapítások

  1.1 Az RS által nyújtott valamennyi szolgáltatásra ("Szolgáltatások") a jelen általános szerződési feltételek érvényesek.

  1.2 A Szolgáltatások részletes leírását a felek által elfogadott külön dokumentumban ("Fedőlap/Front Sheet") kell rögzíteni. Minden egyes szolgáltatásra a jelen általános szerződési feltételek mellett külön feltételek ("Különleges Szolgáltatási Feltételek") is vonatkoznak.

  1.3 A jelen általános szerződési feltételek, a Különleges Szolgáltatási Feltételek és a Fedőlap együttesen képezik az Ügyfél és az RS közötti, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: "Megállapodás"). Ha és amennyiben a jelen általános szerződési feltételek, a Fedőlap és a Különleges Szolgáltatási Feltételek között bármilyen eltérés vagy ellentmondás van, akkor az alkalmazás során a következő sorrend érvényesül: (a) Fedőlap; (b) Különleges Szolgáltatási Feltételek; és (c) jelen általános szerződési feltételek.

  1.4 Az RS által nyújtott szolgáltatásokra nem vonatkoznak más feltételek, kivéve, ha az RS aláírásra jogosult személye írásban beleegyezik, vagy ha a jelen szerződési feltételek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek.

  1.5 Az RS weboldalán található vagy a szolgáltatások bármely megrendelőjével ("Ügyfél") más módon közölt, a szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi leírás csak tájékoztató jellegű, és nem képezi a jelen megállapodás részét. Az RS nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben az RS weboldalán, az RS katalógusában vagy más hirdetésekben szereplő hibákért vagy hiányosságokért.

  1.6 A Szolgáltatások RS weboldalán történő hirdetése nem minősül elfogadásra alkalmas ajánlatnak; az csupán az RS felkérése az Ügyfél felé, hogy tegyen ajánlatot a Szolgáltatások megrendelésére. Az RS részéről az Ügyfél megrendelésének elfogadása akkor történik meg, amikor az RS a Fedőlapon visszaigazolja az árakat az Ügyfél számára, és ekkor jön létre szerződés az RS és az Ügyfél között.

  1.7 Jelen általános szerződési feltételek nem vonatkoznak az RS által nyújtott termékekre, amelyekre külön általános szerződési feltételek vonatkoznak.

  1.8 Kifejezetten felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a 7. pontra, amely az RS felelősségének bizonyos korlátait határozza meg.

  2. Szolgáltatások

  2.1 Az RS minden tőle észszerűen elvárható módon törekszik a megfelelő Szolgáltatások nyújtására:

  • a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően; és
  • a Fedőlapon szereplő teljesítési határidőknek megfelelően, mely határidők csupán becslések és nem tekinthetők lényegesnek a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban, és az RS nem vállal felelősséget a határidők be nem tartásáért.

  3. Az Ügyfél kötelezettségei

  3.1 Az Ügyfél:

  • a szolgáltatásnyújtás során minden tekintetben együttműködik RS-sel;
  • az RS ezirányú indokolt kérése esetén időben és térítésmentesen hozzáférést biztosít az RS és az RS személyzete számára az Ügyfél helyiségeihez, irodahelyiségeihez, adataihoz és egyéb létesítményeihez;
  • köteles valamennyi szükséges engedélyt és hozzájárulást beszerezni, amely szükséges a RS általi szolgáltatásnyújtáshoz és gondoskodni arról, hogy azok mindenkor hatályosak legyenek, tovább köteles a mindenkori vonatkozó jogszabályok betartására; és;
  • köteles az RS szolgáltatásnyújtása során az RS által indokoltan kért valamennyi dokumentumot, információt, elemet és anyagot időben az RS rendelkezésére bocsátani, és biztosítani, hogy azok pontosak és teljeskörük legyenek.

  3.2 Ha az RS jelen általános szerződési feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítését az Ügyfél, annak megbízottjai, alvállalkozói, tanácsadói vagy alkalmazottai bármely cselekménye vagy mulasztása akadályozza vagy késlelteti, akkor RS - bármely más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének sérelme nélkül - jogosult a kötelezettségei teljesítésére rendelkezésre álló időszakot az Ügyfél által okozott késedelemmel megegyező időtartammal meghosszabbítani.

  4. Szolgáltatási díjak

  4.1 A Szolgáltatások díjai a Fedőlapon találhatók.

  4.2 A szolgáltatási díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t és az egyéb helyi forgalmi adókat, amelyet az RS a törvény által előírt mértékben és módon számít fel.

  4.3 Az RS a szolgáltatási díjakat évente, a Fedőlap aláírásának minden egyes évfordulójától kezdődően a helyi fogyasztói árindex előző 12 (tizenkét) hónapos időszakban bekövetkezett százalékos növekedésének megfelelően emelheti, és az első ilyen emelés a Fedőlap aláírásának első évfordulóján lép hatályba, és a helyi fogyasztói árindex százalékos növekedésének legutolsó rendelkezésre álló adatán alapul.

  5. Fizetés

  5.1 Ha a Fedőlap nem tartalmaz ettől eltérő megállapodást, akkor a szolgáltatási díjakat havonta utólag kell kiszámlázni. Az RS minden hónap végén számlázza ki az Ügyfélnek a tárgyhónapban teljesített szolgáltatásokat. Az Ügyfél köteles az egyes számlákon feltüntetett összegeket a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni.

  5.2 Ha valamely összeg nem kerül kifizetésre az esedékesség napján, akkor – az egyéb jogok vagy jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül:

  • az Ügyféllel szemben ekkor fennálló valamennyi kintlévőség azonnal esedékessé és fizetendővé válik, függetlenül attól, hogy ezek az összegek egyébként csak egy későbbi időpontban válnának esedékessé, és
  • az RS behajtási költségátalányt alkalmazhat az RS-nél felmerülő adminisztratív és szükségtelen költségek fedezésére az Ügyféllel szemben, amelynek mértéke 410 000 Ft összegű kintlevőség esetén 16 000 Ft; 410 000 Ft és 4 100 000 Ft közötti összegű kintlévőség esetén 28 000 Ft; 4 100 000 Ft vagy azt meghaladó összegű kintlévőség esetén 40 000 Ft a vonatkozó jogszabályokkal összhangban; és
  • az RS az esedékesség napjától a teljes kifizetésig (mind a megállapítás előtt, mind azt követően) a meg nem fizetett összeg után kamatot is felszámíthat a Ügyfélnek, amelynek mértéke az adott év január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan az Európai Központi Bank előző év december 31. napján érvényes jegybanki alapkamatjának 4 százalékponttal növelt értéke, a július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan pedig az Európai Központi Bank adott év június 30. napján érvényes jegybanki alapkamat 4 százalékponttal növelt értéke (de évi legalább 5 százalékos kamat mértéke minden olyan időszakban, amikor az Európai Központi Bank jegybanki alapkamata nulla százalék alatt van), a kamatokat havonta felszámítva; és
  • RS felfüggesztheti a szolgáltatásnyújtást a teljes díjfizetésig.

  6. Szavatosság, jogorvoslat

  6.1 RS szavatosságot vállal azért, hogy a szolgáltatásnyújtás során a tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel jár el. Ha valamely szolgáltatás nem felel meg ennek a követelménynek, az RS megismétli az érintett szolgáltatást.

  6.2 Az Ügyfél nem élhet jogorvoslattal olyan valótlan állítások esetében, amelyekre a megrendelését alapozta (kivéve, ha valótlan állítás tisztességtelen magatartásra vezethető vissza), leszámítva a jelen általános szerződési feltételekben kifejezetten feltüntetett jogorvoslati lehetőségeket.

  6.3 A jelen általános szerződési feltételekben kifejezetten meghatározottaktól eltekintve bármilyen, a szolgáltatások nyújtására vagy nem nyújtására vonatkozó (jogszabály, vagy bármely más szabály által előírt) szavatosság, feltétel és kikötés a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárt (beleértve korlátozás nélkül a kielégítő minőség és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság feltételeit).

  6.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ő felel azért, hogy az általa megrendelt szolgáltatás alkalmas legyen arra a célra, amelyre használni kívánja azt.

  7. Felelősség

  7.1 A 7.3. pontban foglaltak figyelembe vételével az RS semmilyen formában nem felelős az alábbiakért (függetlenül attól, hogy szerződésen kívül (akár gondatlanságból), a szerződés keretein belül vagy valamely kötelezettség megsértésének következményeként vagy másképpen következnek be): (a) közvetett vagy következmény veszteségekért vagy károkért; (b) bevételkiesésért; (c) nyereségkiesésért; (d) termelékenységkiesésért; (e) termeléskiesésért; (f) üzleti vagy várható jövőbeli üzleti veszteségért; (g) gazdasági veszteségért; vagy (h) hírnév vagy goodwill sérelméért.

  7.2 Abban az esetben, ha a jelen általános szerződési feltételekben foglalt bármely rendelkezéstől (korlátozás nélkül ideértve a 6. (Szavatosság és jogorvoslat) és a 7.. (Felelősség) pontokban rögzítetteket), függetlenül bármilyen, az RS-t az Ügyféllel szemben terhelő, a jelen általános szerződési feltételekből, vagy bármilyen megrendelésből fakadó vagy azokkal összefüggő, akár szerződéses, akár szerződésen kívüli, vagy más, a következőkkel vagy azok bármelyikével kapcsolatos - (i) bármely, a jelen megállapodásban foglalt kifejezett vagy beleértett feltételek; (ii) bármilyen, az RS-t jogszabályi előírásokból fakadóan vagy a jelen megállapodással vagy a megrendeléssel kapcsolatosan terhelő illeték; (iii) a termékek vagy a szolgáltatások bármilyen hibája; (iv) bármilyen szellemi tulajdonjog megsértése; vagy (v) bármilyen más, a jelen feltételekből fakadó veszteség -- felelősség keletkezik, az RS felelőssége alábbiak együttes összegére korlátozódik:

  • az Ügyfél telephelyén nyújtott szolgáltatások tekintetében az RS felelőssége az Ügyfél tárgyi eszközeiben keletkezett károkért 4.000.000 (négymillió) Ft-ra korlátozódik; vagy
  • a jelen feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos minden egyéb kötelezettség tekintetében az Ügyfél által a követelést megelőző 12 hónapban fizetett, vagy fizetendő díjakkal megegyező összeg.

  7.3 Jelen általános szerződési feltételekben (beleértve, de nem kizárólagosan a 7. pontban foglaltakat) semmi nem zárja ki vagy korlátozza az RS felelősségét a szándékosan okozott károkért, halálesetért vagy személyi sérülésért, amelyet az RS vagy annak munkavállalói, megbízottjai vagy alvállalkozói gondatlansága okozott, továbbá csalás vagy bármi egyéb esetén, ami a vonatkozó jogszabályok szerint nem korlátozható vagy kizárható.

  8. Vis maior

  Vis maior eseménynek minősül minden az RS ellenőrzési körén kívül eső körülmény (beleértve, de nem kizárólagosan a sztrájkot, világjárványt, járványt, válságot, kormányzati intézkedéseket, forgalomkorlátozást, bármely külső hálózat leállását, vagy azt, hogy az RS nem tudja beszerezni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat vagy cikkeket, kivéve az emelt áron történő beszerzést). Ha az RS-t vis maior esemény miatt akadályozzák vagy korlátozzák a jelen szerződési feltételek szerinti valamennyi vagy bármely kötelezettségének teljesítésében, akkor az RS mentesül kötelezettségei alól az ilyen esemény fennállásának időtartama alatt, és nem vállal felelősséget ezen időszak alatt a kötelezettségei teljesítésében bekövetkezett késedelemért és/vagy mulasztásért. Ha a vis maior esemény tizennégy napnál hosszabb ideig tart, az RS jogosult az adott megrendelést törölni, anélkül, hogy az Ügyféllel szemben bármilyen felelősséggel tartozna.

  9. Szellemi tulajdon

  9.1 Minden szellemi tulajdonjog az azt birtokló fél vagy adott esetben az adott fél harmadik fél licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezi.

  9.2 Az RS által vagy nevében a szolgáltatásnyújtás során létrehozott bármely szellemi tulajdonjog az RS-t illeti meg annak létrejöttekor, és azt követően. Az RS nem kizárólagos hasznosítási engedélyt ad az Ügyfélnek a szolgáltatások használatára a szolgáltatások üzleti tevékenysége során történő átvétele és felhasználása céljából. Az Ügyfél nem adhat allicencet, nem engedményezheti és más módon sem ruházhatja át a jelen 9.2. pontban biztosított jogokat.

  9.3 Az RS nem szavatolja és nem ad semmilyen biztosítékot az Ügyfélnek arra vonatkozóan, hogy a nyújtott szolgáltatások nem sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogait.

  9.4 Minden logó, kereskedelmi név vagy védjegy ("Márkajelzés"), amely az RS tulajdonában van vagy amelyet az RS az üzleti tevékenysége során használ, az RS vagy licencadói tulajdonát képezi. Az RS fenntart minden szellemi tulajdonjogot a Márkajelzések használatával kapcsolatban. Az Ügyfél az RS előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatja, illetve nem engedélyezheti az ilyen vagy hasonló Márkajelzések használatát.

  10. Titoktartás

  10.1 Az Ügyfél semmilyen szóbeli, írásos vagy dokumentumált információt, annak megjelenési formájától függetlenül, nem használhat fel és nem hozhat nyilvánosságra, amely: (a) természeténél fogva bizalmas; vagy (b) az Ügyfél tudja vagy tudnia kellene, hogy az bizalmas; vagy (c) az RS azt bizalmasnak minősíti, és amelyet az Ügyfél számára a jelen általános szerződési feltételekkel (vagy azok tárgyával) kapcsolatban nyilvánosságra hoztak, vagy az Ügyfél azt más módon megismerte, megszerezte vagy kidolgozta.

  10.2 A 10. pont a jelen megállapodás megszűnése után is érvényben marad.

  11. A megállapodás időtartama és felmondása

  11.1 Jelen megállapodás a Fedőlap Ügyfél általi aláírásának napján lép hatályba, és - hacsak nem szűnik meg korábban a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseivel összhangban – a Fedőlapon feltüntetett időtartamig tart.

  11.2 Jelen megállapodást mindkét fél felmondhatja írásban legalább 90 napos felmondási idő betartásával.

  11.3 Jelen megállapodást bármely fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél:

  • határozatot hoz a megszűnéséről, vagy az illetékes bíróság jogerős és kötelező erejű végzést hoz a másik fél felszámolásáról vagy jogutód nélküli megszűnéséről;
  • bármely időpontban harminc (30) egymást követő napon keresztül szünetelteti üzleti tevékenységét; vagy
  • fizetésképtelenné válik (e fogalomnak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti értelmében).

  11.4 Az RS a jelen megállapodást az Ügyfélnek küldött írásbeli értesítéssel azonnal felmondhatja, ha az Ügyfél az RS-nek járó bármely fizetéssel késedelembe esik.

  11.5 A jelen megállapodás megszűntetése vagy lejárta nem érinti a felek bármely olyan rendelkezés szerinti jogainak és kötelezettségeinek további fennállását és érvényességét, amelynek fennmaradása a jelen megállapodás értelmezéséhez és végrehajttatásához szükséges.

  11.6 A felmondás nem érinti egyik fél jelen megállapodás szerint szerzett jogait vagy fennálló kötelezettségeit sem.

  11.7 A jelen megállapodás felmondásakor vagy megszűnésekor az Ügyfél köteles:

  • haladéktalanul kifizetni az RS-nek az RS valamennyi kifizetetlen számláját kamatokkal együtt, az RS pedig a már teljesített, de még ki nem számlázott szolgáltatásokról számlát állíthat ki, amely a kézhezvételt követően azonnal esedékessé válik; és
  • visszaszolgáltatni a birtokában lévő összes vagy bármely RS-sel kapcsolatos bizalmas információt, azok minden másolatával együtt, vagy az RS választása szerint megsemmisíteni az összes bizalmas információt a birtokában, kezelésében vagy ellenőrzése alatt lévő összes dokumentum és egyéb anyag megsemmisítésével vagy elégetésével és/vagy visszavonhatatlanul törölni azokat, ha elektronikus vagy mágneses adathordozón tárolja, és igazolnia az RS felé, hogy ez megtörtént.

  12. Anti-korrupció

  12.1 Az Ügyfél köteles betartani a vesztegetés és korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos valamennyi törvényt, jogszabályt és rendeletet ("Vonatkozó Követelmények"), (és betartatni azokat a vele kapcsolatban álló személyekkel vagy más személyekkel, akik a jelen szerződési feltételekkel összefüggésben vesznek igénybe szolgáltatásokat):

  • (sem közvetlenül, sem közvetve) nem ösztönzi az RS alkalmazottjait, megbízottjait vagy alvállalkozóit arra, hogy bármilyen ajándék, pénz vagy egyéb ellenszolgáltatás fejében bármilyen engedményt tegyen az Ügyfélnek, vagy őt bármilyen előnyben részesítse, tartózkodjon vagy eltekintsen bármilyen cselekménytől;
  • nem tesz semmi olyat és nem mulaszt el semmi olyat, ami miatt vagy aminek következtében az RS bármelyik Vonatkozó Követelményt megszegi, és
  • haladéktalanul beszámol az RS-nek bármilyen, a jelen feltételekkel összefüggő jogosulatlan pénzügyi vagy bármilyen más előny Ügyfél általi kéréséről vagy követeléséről.

  12.2 Az ajándékokra és reprezentációra vonatkozó pénzügyi korlátozásokat az RS anti-korrupciós szabályzata tartalmazza, és további részletek kérésre hozzáférhetők.

  12.3 A jelen 12. pont bárminemű megsértése a jelen szerződési feltételek olyan lényeges megsértésének minősül, amelynek esetén nincs lehetőség jogorvoslhatra.

  13. Modern rabszolgaság

  13.1 Az Ügyfél köteles megfelelő lépéseket tenni annak biztosítására, hogy rabszolgaságra és emberkereskedelemre ne kerüljön sor az ellátási láncai vagy üzleti tevékenysége bármely szakaszában. Az Ügyfél az RS kérésére köteles az RS rendelkezésére bocsátani egy nyilatkozatot az általa megtett ez irányú lépésekről, valamint minden olyan egyéb információt, amelyet az RS ésszerűen kérhet annak érdekében, hogy a rabszolgaságról és az emberkereskedelemről szóló nyilatkozatot elkészíthesse. Az Ügyfél haladéktalanul értesíti az RS-t, ha tudomására jut, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban álló ellátási láncban tényleges vagy feltételezett rabszolgaság vagy emberkereskedelem történt.

  14. Adatvédelem és ügyféltájékoztató

  14.1 A jelen pont alkalmazásában az (a) "Adatvédelmi Jogszabályok" a vonatkozó jogrendszerekben a személyes adatok felhasználására vagy feldolgozására vonatkozó bármely alkalmazandó jogszabályt és szabályozást jelentik, beleértve: (i) az EU 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: "GDPR"); (ii) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt; mindkét esetben azok mindenkor aktualizált, módosított vagy azok helyébe lepő változatát; az "érintett személy", "személyes adatok", "feldolgozás", "adatfeldolgozó" és "adatkezelő" kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

  14.2 Mindkét fél köteles betartani az Adatvédelmi Jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit a személyes adatok jelen megállapodással kapcsolatos kezelése során.

  14.3 Amennyiben az egyik fél a másik fél nevében személyes adatokat kezel, az adatkezelő fél köteles (a) betartani a GDPR által az adatokat birtokban tartó félre meghatározott előírásokat és kötelezettségeket, ideértve a GDPR jelen megállapodás részét alkotó és a jelen megállapodásba oly módon beépített 28. cikk. (3) bekezdés (a)-(h) pontjaiban foglaltakat, mintha ezen előírások a megállapodásban teljes terjedelmükben megjelennének, és a 28. cikk (3) bekezdés (a) pontjában a „dokumentált utasítások”-ra vonatkozó hivatkozás a jelen megállapodás előírásaira is kiterjed; továbbá (b) a másik fél által írásban kértek, vagy a jelen megállapodásban kifejezetten előírtak kivételével semmilyen érintettel, sem bármely harmadik féllel semmiféle személyes adatot nem közöl.

  14.4 Abban az esetben, ha bármely félhez bármilyen, személyes adatok másik fél általi kezelésére vagy az Adatvédelmi Jogszabályok másik fél általi betartására vonatkozó panasz, értesítés vagy közlés érkezik, vagy ha bármely félnél (a GDPR-ban meghatározott) adatvédelmi incidens következik be, köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet és azzal az érintett panasszal, értesítéssel, közléssel, vagy adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan ésszerű mértékben együttműködni, továbbá azt észszerű mértékben támogatni.

  15. Vegyes rendelkezések

  15.1 Az RS az Ügyfél előzetes beleegyezése nélkül bármikor engedményezheti, jelzáloggal vagy másképp megterhelheti, bizalmi vagyonkezelésbe adhatja a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, jogait, vagy azok bármely részét, vagy azokkal bármilyen más módon rendelkezhet.

  15.2 A jelen megállapodás bármilyen vélelmezett módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által vagy nevében aláírva érvényes (ami kizárja az e-mail üzenetet).

  15.3 Az egyik fél által a másiknak a jelen megállapodás alapján adott bármely értesítést írásban, személyes kézbesítéssel, vagy első osztályú, bérmentesített vagy elsőbbségi postai küldeményként kell eljuttatni a jelen megállapodás elején megadott címre vagy e-mail üzenetben a LegalNotices@rs-components.com címre, minden esetben az érintett fél kezéhez jelzéssel ellátva kell teljesíteni.

  15.4 A személyes kézbesítéssel vagy e-mail üzenetben eljuttatott értesítések a kézhezvétel napján tekintendők teljesítettnek (a 17:00 utáni kézbesítés kivételével, amely esetben az üzenet a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek). A bérmentesített első osztályú vagy elsőbbségi postai küldeményként továbbított értesítések a postára adás napját követő második munkanapon tekintendők kézbesítettnek.

  15.5 Bármely, a jelen megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának vagy érvényesítésének bármelyik fél általi elmulasztása, vagy ezek késedelmes gyakorlása vagy érvényesítése nem tekintendő az érintett, vagy bármely más jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való lemondásnak és nem eredményezi az érintett vagy bármely más jog vagy jogorvoslati lehetőség érvényesítésének vagy gyakorlásának kizárását. A jelen megállapodás bármilyen megszegésének orvoslására vonatkozó lehetőségekről való lemondás nem jelenti a megállapodás bármely későbbi megszegése esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről való lemondást.

  15.6 A jelen megállapodásban foglalt rendelkezések egyikének sem célja, hogy a felek között bármiféle partnerséget vagy közös vállalkozást hozzon létre és nem eredményezi ilyen jogviszony létrehozását, nem célja és nem eredményezi egyik félnek a másik fél megbízottjaként történő eljárásra vonatkozó meghatalmazását, és egyik fél sem jogosult a másik fél nevében vagy részéről eljárni, sem bármiféle kötelezettséget létrehozni, jognyilatkozatot vagy szavatossági nyilatkozatot tenni a másik nevében, vagy a másik részére bármilyen kötelezettséget bármilyen módon létrehozni.

  15.7 A jelen megállapodás mindkét félre és azok jogutódjaira és engedélyezett engedményeseire vonatkozóan kötelező érvényű.

  15.8 A jelen megállapodás végrehajtására és értelmezésére a magyar jog irányadó és az Ügyfél vállalja, hogy aláveti magát a magyar bíróságok kizárólagos illetékességének az RS Components sp. z o. o. azonban bármely illetékes bíróság előtt érvényesítheti a jelen megállapodást.

  15.9 Ha a jelen szerződési feltételek bármely részét valamely bíróság vagy illetékes hatóság végrehajthatatlannak ítéli, vagy végrehajthatatlannak ítélné, ha azt egy bizonyos módon értelmeznék vagy alakítanák, akkor a felek kifejezett szándéka, hogy a vonatkozó szöveget úgy értelmezzék vagy alakítsák, hogy elkerüljék az ilyen megítélést, és hogy ilyen megítélés esetén a kérdéses rendelkezés fennmaradó részét úgy értelmezzék vagy alakítsák, hogy az teljes mértékben érvényes legyen.

  Utoljára frissítve: 2023. február