Legutóbb keresett

  Értékesítési feltételek

  Az RS Components Magyarország elérhetőségei:

  RS Components Sp. z o.o.

  Domaniewska 48

  02-672 Warszawa Poland

  Tel.: 06 1 580 2262

  E-mail: info@rscomponents.hu

  Internet: hu.rs-online.com

  Adószám: HU26903460

  Ajánlatunk címzettjei olyan viszonteladók, illetve cég, vállalkozás vagy intézmény nevében érdeklődő végfelhasználók; akik az árut saját célra vagy szakmai, üzleti, hatósági, illetve szolgálati tevékenységük keretében használják fel. A Megrendelő a megrendelés leadásával a fentieket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

   

  § 1 Hatály

  1.1 Az általunk meghatározott értékesítési feltételek kizárólagosan alkalmazandóak; a Megrendelő azoknak ellentmondó vagy azoktól eltérő feltételeit nem áll módunkban elismerni, kivéve akkor, ha azok alkalmazásához írásban kifejezetten hozzájárultunk. Értékesítési feltételeink abban az esetben is alkalmazandóak, ha a Megrendelő részére fenntartás nélkül úgy szállítottuk le az árut, hogy eközben a Megrendelőnek az általunk meghatározott értékesítési feltételeknek ellentmondó vagy azoktól eltérő feltételeiről tudomással bírtunk.

  1.2 Minden olyan szóbeli megegyezés és nyilatkozat, amely az RS és a Megrendelő között a szerződéskötéskor vagy azt megelőzően létrejött, a Felek írásbeli megerősítése nélkül érvénytelen.

  1.3 Az általunk meghatározott értékesítési feltételek egyúttal minden, az RS és a Megrendelő között a jövőben létrejövő ügyletben alkalmazandóak.

   

  § 2 Megrendelés

  2.1 Azon megrendeléseknek, amelyeket még azon a munkanapon (szombat kivételével), amelyen az RS-hez megérkeztek, a Megrendelő részére teljesíteni kell, legkésőbb az RS katalógusának elején vagy az RS honlapján meghatározott időpontig (az adott munkanap bizonyos órájáig) kell az RS-hez megérkezniük. Az egyes termékeket érintő nagyobb megrendelések esetében a RS fenntartja magának a jogot arra, hogy a szállítást legfeljebb 4 héten belül teljesíti.

  2.2 A szerződés - bármely további nyilatkozat szükségessége nélkül - a Megrendelő ajánlatának RS általi elfogadásával jön létre. A Megrendelő lemond arról, hogy az ajánlatot elfogadó nyilatkozathoz hozzájusson. Ajánlatának elfogadásáról a Megrendelő e-mail útján vagy legkésőbb a megrendelt áru szállításakor értesül. Egy, az elektronikai kereskedelem útján az RS-hez beérkező megrendelés átvételének az RS részéről történő visszaigazolása nem jelenti az ajánlat elfogadását.

  2.3 Az olyan interneten történő megrendelés, amely egy korábbi telefonos megrendelést ismétel meg, újabb megrendelésnek minősül.

  2.4 A Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten jogosulttá válik arra, hogy az árut olyan csomagolásban küldjék meg részére, mely csomagolás arra szolgál, hogy az árut a szállítás során esetlegesen bekövetkező megrongálódástól megvédje, illetve hogy a szállítmány biztonságát biztosítsa (szállítmány-csomagolás).

  2.5 Az RS - eltekintve az előállítási, illetve beszerzési költségeknek a jelen szerződés 3.2 pontja alapján történő, több mint 5%-os emelkedése következében megvalósuló áremelkedéstől vagy egy, az RS honlapján vagy katalógusában esetlegesen előforduló elírás, nyomtatási-, illetve számítási hibától - a Megrendelő megrendelését a katalógus, illetve a honlap által meghatározott feltételek alapján fogadja el. Amennyiben az RS számára a szerződéskötést követően válik ismertté, hogy olyan ajánlatot fogadott el, melynek feltételei a honlapon vagy a katalógusban történő elíráson, illetve nyomtatási- vagy számítási hibán alapulnak, az RS-t megilleti az elállás joga. Ugyanez irányadó a Megrendelő hitelképességének hiánya esetén is. Az RS-t nem illeti meg a fenti elállás joga, amennyiben az annak okául szolgáló körülmények megvalósulása az RS felróható magatartásának eredménye.

  2.6 Az RS a honlapon vagy a katalógusban található ábrák, rajzok, illetve a termékek súlyára, mértékére vagy egyéb jellemzőire vonatkozó adatok vonatkozásában változtatást, illetve eltérést csak abban az esetben eszközölhet, amennyiben az az érintett termék felhasználási céljára való alkalmasságát, illetve a termék minőségét és teljesítményét nem érinti, és a termékleírásban foglaltaktól jelentős mértékben nem tér el.

  2.7 A termékleírástól történő jelentéktelen eltérés nem szolgálhat az RS szavatossági kötelezettségének alapjául.

  § 3 Díjak

  A fizetés átutalással avagy hitelkártyával lehetséges.

  Banki átutalás

  A legegyszerűbben banki átutalás formájában tud fizetni.

  Kérjük, átutaláskor adja meg a felhasználási cél rubrikában a kiegyenlítendő számla sorszámát.

  Banki kapcsolatunk:

  Pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.

  Forintos bankszámlaszám: 14220108-42977003-00000000 IBAN: HU22142201084297700300000000

  Euros bankszámlaszám: 14220108-42977003-01000003 IBAN:  HU85142201084297700301000003

  BIC (Swift-Code): GIBAHUHB

  Hitelkártyák

  Az RS Mastercard és VISA kártyákat fogad el.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitelkártyával történő fizetésért nem adunk külön árengedményt (skontót).

  3.1 Minden díj forintban kerül meghatározásra. A termék ára a törvényileg meghatározott áfát, valamint a szállítási költségeket nem tartalmazza. Az árak - eltekintve az előállítási, illetve beszerzési költségeknek a jelen szerződés 3.2 pontja alapján történő emelkedése következében megvalósuló áremelkedéstől - kötelezően alkalmazandóak, kivéve, amennyiben elírási, nyomtatási vagy számítási hiba fordul elő. A Megrendelő által kért további szolgáltatások a számlán külön tételként kerülnek meghatározásra. Az árunak a Megrendelőhöz a megrendelést követő munkanapon történő garantált kézbesítése a Megrendelő általi szállítási költség-átvállalás fejében lehetséges.

  3.2 Az RS fenntartja magának a jogot, hogy az árakat megfelelő mértékben növelje, amennyiben az előállítási, illetve beszerzési költségek - különösen tekintettel a kollektív megállapodások vagy az alapanyag árának emelkedése következtében - a szerződéskötést követően több mint 5%-kal emelkednek. Az előállítási, illetve beszerzési költségek emelkedése a Megrendelő felé igazolásra kerül, akit egyúttal megillet a szerződéstől való elállás joga. Amennyiben pedig a költségek több mint 5%-os csökkenése következik be, úgy a csökkenés szintén továbbadásra kerül a Megrendelőnek.

  3.3 Az RS fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül a vételár előre történő megfizetését követelje.

  § 4 Szállítás

  4.1 A megrendelt terméket az RS a Megrendelő részére küldi el. Az RS standard szállítást kínál. A szállítási költségeket a Megrendelő viseli. A csomagban csak a fuvarlevél található, a számla automatikusan a rendszerből postai küldeményként kerül ki a Megrendelő által megadott címre.

  4.2 Amennyiben az RS neki felróható okból a szállítással késedelembe esik, a Megrendelő jogosult arra, hogy a kézbesítés tényleges időpontjáig eltelt minden egyes hét után a szállítás díjának 1%-át átalányjelleggel (azonban összesen legfeljebb a szállítás díjának 5%-át) - kártérítés gyanánt - követelje az RS-től.

  4.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a veszélyes termékek szállítási ideje 3-6 munkanapot vesz igénybe.

  4.4 Az RS szombati és vasárnapi napokon nem vállal szállítást.

  § 5 Fizetési feltételek

  5.1 Amennyiben a Felek másképp nem állapodtak meg, a vételár bruttó összegét a számla kiállításától számított harminc napon belül kell megfizetni. Amennyiben a Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, az RS az Európai Központi Bank által meghatározott mindenkori alapkamat 8%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat követelésére jogosult. Amennyiben az RS a késedelem következtében igazolhatóan nagyobb kárt szenvedett el, az RS ezt érvényesítheti. A Megrendelő jogosult azonban annak bizonyítására, hogy a fizetési késedelem következtében az RS nem, vagy lényegesen kisebb kárt szenvedett.

  5.2 Amennyiben a Megrendelő egy méltányos mértékű határidő leteltét követően sem fizeti meg a vételárat, az RS a szerződéstől elállhat, illetve nem szerződésszerű teljesítés jogcímén a Megrendelőtől kártérítést követelhet. A késedelem ideje alatt az RS további szállítás(ok) teljesítésére nem kötelezhető.

  5.3 A Megrendelő beszámítással kizárólag akkor élhet, ha beszámítási igénye jogerősen megállapításra kerül, vagy azt az RS nem vitatja, illetve kifejezetten elismeri. A Megrendelő ezenkívül a visszatartás jogával kizárólag akkor és olyan mértékben élhet, amennyiben viszontkövetelése ugyanazon jogviszonyból származik.

  5.4 Amennyiben a szerződés megkötését követően a Megrendelő vagyoni viszonyaiban lényeges csökkenés következik be, vagy egy, a szerződéskötést megelőzően a Megrendelő vagyoni viszonyaiban bekövetkezett csökkenésről az RS csak a szerződéskötést követően szerez tudomást, az RS jogosulttá válik arra, hogy választása szerint a Megrendelőtől előleg fizetését vagy biztosíték nyújtását követelje.

  5.5 Az RS fenntartja magának a jogot, hogy indokolás nélkül utánvéttel történő fizetést írjon elő, vagy hogy a vételár előre történő megfizetését követelje.

  § 6 Tulajdonjog fenntartása

  6.1 A leszállított áru mindaddig az RS tulajdonát képezi, amíg a Megrendelő minden, a Felek között fennálló jogviszonyból származó, az RS által jelenleg, illetve a jövőben a Megrendelő felé támasztott követelésnek eleget nem tett.

  6.2 A Megrendelő jogosult arra, hogy az általa vásárolt árut a rendes gazdálkodás körében továbbértékesítse. A Megrendelő ezen jogosultsága azonban megszűnik, ha vagyonát a tulajdonjog fenntartása alatt csőd- vagy felszámolási eljárás alá vonják. Az RS által a Megrendelő részére kiállított számla végösszegének (ide értve az általános forgalmi adó összegét is) erejéig a Megrendelő már most az RS-re engedményezi minden olyan követelését, mely őt az áru továbbértékesítéséből saját vevőjével vagy harmadik személlyel szemben megilleti, függetlenül attól, hogy az áru feldolgozás nélkül, vagy feldolgozást követően kerül továbbértékesítésre. Ilyen követelés behajtására a Megrendelő annak átruházását követően is jogosult. Az RS ugyanakkor az ilyen követelést saját maga is behajthatja. Az RS kötelezettséget vállal azonban arra, hogy az ilyen követelést mindaddig nem hajtja be, amíg a Megrendelő a fizetési kötelezettségének egyéb bevételeiből eleget tesz, fizetési késedelembe nem esik, és különösen addig, amíg a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem nem kerül benyújtásra, illetve addig az időpontig, amíg a fizetései felfüggesztésre nem kerülnek. Amennyiben azonban mindezek nem valósulnak meg, az RS követelheti a Megrendelőtől az átruházott követelések, valamint azok adósai nevének átadását, minden, a behajtáshoz szükséges adat rendelkezésre bocsátását, az ahhoz kapcsolódó dokumentumok átadását, valamint azt, hogy a Megrendelő az adósokkal (harmadik személyekkel) az átruházás tényét közölje.

  6.3 A tulajdonjog-fenntartás alatt az áru Megrendelő általi feldolgozása vagy átalakítása mindig az RS részére történik. Amennyiben az áru nem az RS-hez tartozó eszközök által került átalakításra, úgy a létrejövő dolog közös tulajdon tárgya lesz, melyen az RS-t megillető tulajdoni hányad az áru értékének a más feldolgozott tárgyak feldolgozásakor fennálló értékének a hányadához igazodik. A feldolgozás, illetve átalakítás során létrejött dologra egyebekben a jelen szerződés 6.2 pontjában foglaltak az irányadók.

   

  § 7 A hibás teljesítés vizsgálata és a bizonyítási teher

  7.1 A Megrendelő a kézhezvételt követően haladéktalanul köteles az árut megvizsgálni. Amennyiben ekkor vagy egy későbbi időpontban hibát észlel, a Megrendelő haladéktalanul (5 napon belül) köteles arról az RS-t értesíteni. Az értesítésben a Megrendelőnek az észlelt hibát olyan pontosan kell leírnia, amennyire lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az értesítést elmulasztja, az áru az észlelt hibával együtt a Megrendelő által elfogadottnak tekintendő, kivéve akkor, ha az RS a hibáról a Megrendelőt szándékosan nem tájékoztatta. Az értesítés abban az esetben is szükséges, ha a megrendelt áru helyett tévedésből más áru vagy csökkentett mennyiségű áru kerül az RS által kézbesítésre.

  7.2 Amennyiben a Megrendelő a neki felróható okból megalapozatlanul hivatkozik az áruban fennálló hibára, az ilyen hibák megvizsgálásából fakadó költségeknek a vizsgálat időpontjában az RS-nél érvényben lévő óradíjak alapulvételével megállapított összegét a Megrendelő viseli.

  7.3 Amennyiben az RS az áru hibás voltát kétségbe vonja, a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba a kárveszély Megrendelőre való átszállásakor már fennállt.

   

  § 8 A Megrendelő által támasztható igények hibás teljesítés esetén

  8.1 Amennyiben az áru hibás, az RS választása szerint a hibát kijavíthatja vagy az árut kicserélheti. A RS-nek a választást legjobb belátása szerint és mindkét fél érdekének figyelembe vételével kell foganatosítania.

  8.2 Amennyiben az RS nem hajlandó vagy nem képes az áru hibáját kijavítani/az árut kicserélni, illetve neki felróható okból a javítást/cserét ésszerűen határidőn belül nem végzi el, vagy a javítás/csere egyéb okból meghiúsul, a Megrendelő választása szerint a szerződéstől elállhat vagy a vételár összegének megfelelő csökkentését kérheti.

  8.3 Amennyiben az árucikkek egy fogyasztó részére továbbértékesítésre kerülnek, a Megrendelőt a törvény által biztosított visszatérítési jog a fenti rendelkezésektől függetlenül megilleti. Az ilyen visszatérítési igények a Megrendelőt azonban csak annyiban illetik meg, amennyiben a vásárlójával olyan megállapodást, mely a törvény által biztosított szavatossági igényeken túl további igényeket is biztosít a vásárló részére, nem kötött.

   

  § 9 Kártérítés és a felelősség korlátozása

  9.1 Az RS a Megrendelő elmaradt hasznának, illetve egyéb vagyoni kárának megtérítésre nem kötelezhető.

  9.2 Az egyes adatfeldolgozó berendezések és számítógépes szoftverek nem mindig működnek hibátlanul. Ehhez hozzáadódnak még az Internet előre nem látható kockázatai is. Az RS ennek megfelelően az olyan károkért, melyek abból erednek, hogy az esetlegesen előforduló technikai hiba következtében a Megrendelő ajánlata az RS-hez nem érkezett meg, vagy ott figyelembe vételre nem került, felelősséggel nem tartozik. Az RS nem hivatkozhat a fenti körülményre, amennyiben az az RS felróható magatartásának eredménye.

  9.3 Kisebb gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegés esetén kártértési igényt támasztani nem lehet. Egyebekben a kártérítési kötelezettség mértéke a termékfelelősség-biztosítás fedezete összegének erejéig terjed. Az RS vállalja, hogy a Megrendelő számára, annak kérésére, a biztosítási kötvénybe történő betekintést lehetővé teszi.

  9.4 A fent meghatározott, felelősséget korlátozó rendelkezések az RS alkalmazottai, teljesítési segédei, illetve képviselői vonatkozásában is alkalmazandóak.

  9.5 A felelősségkorlátozás a termékfelelősségről szóló törvény alapján támasztható igények, valamint a termék szándékosan elhallgatott hibáinak esetében nem alkalmazandó, illetve abban az esetben sem megengedett, ha az RS az árucikk minőségéért kifejezetten szavatosságot vállalt. Garanciavállalás esetében azonban a felelősség mértéke legfeljebb 100.000,00 euró megfizetéséig terjedhet.

  9.6 Az RS felelősségének jelen 9. pontban történő korlátozása nem érvényesül szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség. Az RS a termékek árait a fenti felelősségkorlátozások figyelembe vételével állapítja meg.

  § 10 Alkalmazási feltételek

  Az RS által szállított termékek nem alkalmasak életfenntartó jellegű kezelésben, berendezésben vagy rendszerben, emberi implantátumban, nukleáris-, illetve atomenergiával működő berendezésekben, a légi-, vagy űrutazásban történő felhasználásra, vagy más olyan alkalmazásokban ill. rendszerekben történő felhasználásra, melyekben a termék hibája életveszélyes helyzetet idézhet elő vagy személyek súlyos sérüléséhez, illetve tárgyak megrongálódásához vezethet. A Megrendelő az RS-t minden, harmadik személy által támasztott olyan igény alól mentesíti, mely a termékek alkalmazására fentebb előírt korlátozások megszegéséből származik.

  § 11 Szavatossági igények elévül

  A szavatosság időtartama 12 hónap, amely a kárveszély átszállásától számítandó. Amennyiben törvényi rendelkezés hosszabb elévülési idő alkalmazását írja elő, az elévülési idő mértéke ennek megfelelően a kötelező legrövidebb időtartamra növekszik. Egyébiránt, a kötelezettségek megsértése esetén támasztható kártérítési igény érvényesítésére a törvény által meghatározott elévülési szabályok az irányadók. Mindezek mellett, a termékfelelősségről szóló törvény alapján támasztható igények elévülésének szabályai továbbra is irányadók a termékfelelősség vonatkozásában.

  § 12 Visszaküldés, téves megrendelés

  12.1 A Megrendelő az általa megrendelt terméket a számla kiállításától számított 21 napon belül, a saját költségén az RS részére visszaküldheti, amennyiben az a visszaszolgáltatás időpontjában az RS-nél még programban van és az eredeti csomagolás kibontásra még nem került, illetve az eredeti csomagolás még sértetlen. A 22. naptól a 30. napig a termék visszavétele a termék rendeléskori értékének 20%-kal csökkentett értékén vagy pótmegrendelés ellenében lehetséges. A határidő betartásának érdekében a reklamációs szám időbeni megszerzése és a termék időbeni feladása szükséges

  12.2 A Megrendelő csak abban az esetben jogosult a kézhez vett árut az RS számára visszaküldeni, ha azt annak eredeti csomagolásában küldi vissza, és ha az RS a visszaküldéshez azt megelőzően a reklamációs szám kiadásával hozzájárult. Amennyiben a Megrendelőnek felróható okból szükséges az áru visszaküldése (téves megrendelés, kétszeri megrendelés, csomagolás egységének figyelmen kívül hagyása, stb.), az RS a szerződés alapján felmerülő költségeket jogosult a Megrendelőnek felszámítani.

  12.3 Amennyiben az áruk az RS részére előzetes megkérdezés nélkül elküldésre kerültek, fizetési kötelezettségei alól a Megrendelő nem mentesül. Az RS jogosult az árukat pótlás nélkül megsemmisíteni, amennyiben a Megrendelő az RS írásban tett felszólítását követő 14 napon belül az RS-nek megküldött árut nem veszi vissza. A Megrendelő igénye hibás teljesítés esetén ugyanakkor továbbra is fennmarad.

  12.4 Az RS az irányadó hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak megfelelően kézhez vett áru visszavételére, illetve annak megsemmisítésére, illetve kezelésére nem köteles. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kézhez vett árut a használatának befejezését követően saját költségén az irányadó hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak megfelelően megsemmisíti, illetve kezeli. A Megrendelő egymás közötti jogviszonyaikban mentesíti az RS-t az irányadó hulladékgazdálkodási jogszabályokban, ideértve a "Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE" és a "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances, RoHS" európai uniós irányelveket átültető mindenkori jogszabályi rendelkezések által meghatározott kötelezettségek és az ezekkel összefüggésben harmadik személyek által támasztott igények alól. A Megrendelő abban az esetben, ha a kézhez vett árut harmadik személy részére továbbadta, köteles az árut annak használatát követően a harmadik személytől visszavenni, és azt saját költségén megsemmisíteni, illetve kezelni; a Megrendelő ugyanakkor, ezen kötelezettségét szerződésben meghatározott feltételekkel a vevőjére átháríthatja, amennyiben az kereskedelmi tevékenységet folytat. 

  12.5 Kérjük vegye figyelembe, hogy az alábbi termékekre és termékcsoportokra nem vonatkozik a visszaküldési jog, tehát ezek a termékek nem visszaküldhetők:

  • Szoftverek
  • Fényforrások
  • Az RS bővített választékából származó termékek (termékek a 250-es és 255-ös RS raktári számmal)
  • Kalibrált termékek*, tehát minden olyan termék, melyet az RS Components az ügyfél kérésére az ISO és a DKD kalibrációs dokumentációval szállít le.
  • Veszélyes termékek ( elemek, akkumulátorok, stb.)

  *A kalibrálás garantálja, hogy a mért értékek a tolerancia értékhatárain, azaz a tűréshatáron belül maradnak. A kalibrációs tanúsítvány megerősíti, hogy az adatlapon szereplő tolerancia értékhatárok betartásra kerülnek a mérés során.

  Az ISO és DAkks kalibrálás közötti különbség: ISO: Csak 3 eltérő mérési érték kerül ellenőrzésre. Ezt gyári kalibrációnak is hívják. Sok vállalat már ISO kalibrálással rendelkező termékeket is kínál, így a termékek már kalibrálva kerülnek kiszállításra. DAkks: 10 mérési érték kerül ellenőrzése, melynek alapján pontosan meghatározható a mérési bizonytalanság. A kalibrálást speciális, arra szakosodott laborokban végzik, így ez teljesebb a gyártói kalibráláshoz képest.

  §13 Exportkontroll

  13.1 Az amerikai és egyéb (különösen a magyar) exportkontrollra vonatkozó jogszabályok elismerése mellett a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az RS-től megvásárolt termékek vagy technikai információk exportálását megelőzően, valamennyi, az exportáláshoz szükséges engedély vagy egyéb dokumentum beszerzéséről saját költségén önállóan gondoskodik.

  13.2 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben magatartásával az amerikai, illetve egyéb (különösen a magyar) jogszabályokba ütköző magatartást valósítana meg, az ilyen termékeket vagy technikai információkat sem közvetlenül, sem közvetve más személyek, cégek vagy államok részére nem értékesíti, exportálja, reexportálja, szállítja, illetve más módon ezek részére nem adja tovább. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen termékek és technikai információk valamennyi átvevőjét a fenti jogszabályok betartásának szükségességéről tájékoztatja. A Megrendelő valamennyi olyan licenc, továbbá export-, valamint importengedély beszerzéséről, mely a termékek felhasználásához szükséges, saját költségén gondoskodik. A kiviteli engedély megtagadása a Megrendelőt a szerződéstől való elállásra, illetve kártérítés követelésére nem jogosítja fel. Ebben az összefüggésben ez kifejezetten azt jelenti, hogy az RS nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő részére szállítói-, illetve hosszú távú (tartós) szállítói nyilatkozatot állítson ki, vagy ilyet a saját beszállítójától beszerezzen, kivéve, ha ezt az RS a Megrendelő részére egyedi esetekben kivételesen, írásban vállalta.

  § 14 Árucikkek az általános választékunkból/ Árucikkek termelői csomagolásban

  14.1 Minden olyan termékre, melynek RS rendelési száma „2“-es számjeggyel kezdődik és tíz számjegyből áll, és/vagy „Különleges beszerzés“-ként kerül megjelölésre, illetve minden olyan árucikkre, mely termelői csomagolásban kerül átadásra és a „P“ jelzéssel ellátott, az alábbiakban meghatározott rendelkezéseket annyiban kell alkalmazni, amennyiben ezek a jelen szerződésben rögzített általános értékesítési- és szállítási feltételektől eltérnek.

  14.2 A jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott termékek kizárólag egy előre meghatározott minimum mennyiségben rendelhetők meg, mely mennyiség mindenkori mértéke az RS honlapján - a hu.rs-online.com cím alatt - kerül közzétételre. Az RS fenntartja magának a jogot arra, hogy a minimálisan rendelhető mennyiség mértékét - a változtatást követően leadott megrendelésekre vonatkozó hatállyal -, megváltoztassa, valamint hogy ilyen mértéket további termékekre is bevezessen, vagy hogy azt egyes termékek esetében megszüntesse.

  14.3 Az RS a jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott termékekre vonatkozó, az RS honlapján közzétett szállítási határidők betartására törekszik. Az ilyen termékekre vonatkozóan közzétett szállítási határidő azonban csupán becsült határidő, és az RS annak betartására nem kötelezhető. Az RS a vevőnek a jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott árura vonatkozó megrendelése beérkezését követően, a vevőt az említett áru honlapon meghatározottakhoz képest későbbi időpontban történő szállításáról is értesítheti, illetve adott esetben részére alternatívát kínálhat.

  14.4 Amennyiben az RS és a vevő között eltérő árakról írásos megegyezés nem jött létre, a jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott termékekre kizárólag az RS honlapján közzétett árak vonatkoznak. Egyébiránt rabatt, árengedmény, vagy skontó nem kerül alkalmazásra. A számla kiállítása időben elkülönülten történik, még abban az esetben is, ha a megrendelés az RS más, raktáron lévő termékét is tartalmazza.

  14.5 A számlák elkülönülő kiállítása további szállítási költségek felszámolását nem vonja maga után. Az RS mindazonáltal fenntartja magának a jogot arra, hogy további szállítási költségeket vezessen be, melynek tényét adott esetben az RS honlapján teszi közzé.

  14.6 A jelen szerződés 14.1 pontjában szereplő termékekre a jelen szerződés 12. pontja által meghatározott visszavételi kötelezettség nem vonatkozik.

  § 15 Egyéb rendelkezések

  15.1 Amennyiben a Megrendelő gazdálkodó szervezet, az RS székhelye szerinti bíróság az illetékes; az RS azonban jogosult a Megrendelő lakóhelyén/székhelyén is keresetet indítani.

  15.2 Amennyiben a rendelés visszaigazolásából más nem következik, a teljesítés helye az RS székhelye.

  15.3 Jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A Felek jogviszonyukra a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazását kizárják.

  15.4 A Megrendelő az RS-sel való jogviszonyából származó jogait másra át nem ruházhatja.

  15.5 Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései egészben vagy részben hatálytalanok vagy hatálytalanná válnak, e tény a szerződés többi rendelkezését nem érinti. Ilyen esetekben a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatálytalan rendelkezés helyett olyan rendelkezést alkotnak és alkalmaznak, mellyel, amennyiben annak jogi feltételei fennállnak, a hatálytalan rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt - tekintettel a jelen szerződésben kifejezésre juttatott érdekekre - a leginkább elérhetik.

  Frissítve: 2020. március